(Los audios en lengua Catalana son traducidos progresivamente al idioma Español)

sábado, 2 de septiembre de 2017

Les Energies i el Cos Eteri !
*Poner atención en la traducción a la lengua Española porqué cuando hago mención a la palabra ---Raig- (Rayola traduce erróneamente como (chorro).*
----
Vivim submergits i ens desenvolupem en un univers septenari d'energies  envoltats i compenetrats per l'Èter. Pel seu mitjà ens arriba la vida que permet desenvolupar la consciència de tota forma creada, en totes les dimensions de l'Espai i en tots els regnes de la naturalesa.
La influència d'aquestes energies al penetrar en el planeta produeix set grups psicològics d'éssers humans, cadascun de ells responent a un tipus de raig diferent amb unes característiques i qualitat  pròpies.
Si estem interessats en conèixer com es desenvolupa la naturalesa humana en la seva diversitat, haurem de estar molt atents i ser bons observadors, no només de les formes externes sinó també de la causa de la seva existència   per poder reconèixer a cada instant quin tipus d'energies estem utilitzant, com les dirigim o si les retenim en un centre o (chacra) concret. D'aquesta manera podrem comprendre molt millor el perquè uns i altres sovint som tan diferents i tenim formes tan diverses d'entendre la vida.  
Si volem conèixer l'estat intern propi i de la humanitat en conjunt  i com dirigim les energies cada vegada que ens afecten de forma directe, només ens caldrà observar la nostre reacció, llavors sabrem en quin nivell de consciència les estem utilitzant i quins chacras son afectats. 

Hi ha diverses maneres de poder-nos conèixer i una d'elles és a través de l'estudi de la Astrologia esotèrica, (la Ciència de les Energies), és la ciència esotèrica basada en el simbolisme, sent essencialment angèlica. Ens permet conèixer la causa  de la manifestació i els seus efectes  despertant la intuïció i la possibilitat d'introduir-nos en la consciència humana. Al estudiar les energies que circulen pel cos eteri humà, podem saber les causes de les malalties si coneixem l'estat de consciència de la persona malalta. Aquest coneixement ens pot orientar en la forma de curació esotèrica.

Els centres o (chacras) sempre estan actius, però això no vol dir que estiguin "desperts" però hem de saber que és  pel seu mitjà que l'organisme rep les energies que el vitalitzen. Alguns chacras estaran desperts o es començaran a despertar, d'altres potser encara estaran adormits, tot  depèn de l'estat de consciència assolit.
D'aquests set grups d'éssers humans  que responen als diferents tipus de raig n'hi ha alguns que per la seves activitats humanes aparentment semblen molt distants del camí espiritual, però no ens enganyem... en molts cassos és perquè el  seu propòsit consisteix en fer un treball extern en el món més material.
Cadascun dels set rajos introdueixen en el planeta als set grups d'ànimes que han de contribuir a desenvolupar l'evolució planetària. Els descriurem de forma molt sintetitzada:
el  Primer  raig  -  regeix la Política 
el  Segon    raig -               l'Ensenyança 
el  Tercer   raig -               l'Economia 
el  Quart    raig -               Les Arts     
el  Cinquè  raig -               la Ciència 
el  Sisè       raig -                la Religió 
el  Setè       raig -                la Màgia i el Cerimonial 

Tots els rajos son manifestacions de Déu,  per tant, cadascun en el seu propi sector expressa un aspecte de la Qualitat divina.


Pel sol fet de que no es segueix una religió o filosofia detederminada no vol dir que no es sigui espiritual, si algú ho creu així està equivocat, perquè mostra tenir una comprensió molt limitada del que significa ser espiritual.  

Totes les entitats humanes, sub humanes i super humanes, inclosos els regnes  elementals i els àngels,  som com peces dins d'un gran trencaclosques que anomenem (Creació), on no hi pot faltar ni una sola peça per estar complet.
Cal que ens coneguem per poder-nos situar en el lloc que ens correspon, contribuint d'aquesta manera a realitzar plena i conscientment l'evolució planetària. 
El cos eteri humà  és una rèplica en miniatura  del sistema solar, un cos per mitjà del qual ens arriba la vida i ens permet desenvolupar la consciència. Les energies que rep, assimila i distribueix provinents  de nivells còsmics, solars i planetaris, ens transmeten Vida, Qualitat i una Aparença particular pròpia de cada raig.  
Saber que la humanitat responem a aquesta diversitat d'energies ens pot ajudar molt a l'hora de relacionar-nos i de comprendre als altres, sabent que tot hi expressar diferents aspectes de raig, tots set grups posseïm en comú la qualitat essencial de l'Amor del Logos, un Amor que s'ha d'arribar a desenvolupar plenament a través de les Seves Obres... (nosaltres)... en aquest univers.
El coneixement de les característiques dels set raijos ens ajuda a conèixer molt millor la consciència humana i ha nosaltres mateixos, quant reconeixem les nostres tendències i més o menys, ens podem identificar amb algun d'ells. 
Cadascun dels cossos humans, des de el físic dens, fins el cos causal, estan regit per un o altre dels set raijos. Alguns poden coincidir i respondre al mateix raig però també poden ser diferents, creant una combinació d'energies que repercutiran en els estats de consciència particulars de cada ésser humà.
La astrologia esotèrica tracta d'interpretar l'evolució de l'ànima i no de la personalitat com l'astrologia ortodoxa.
Una gran part de la humanitat ha sintetitzat els raijos dels seus cossos físic, astral i mental, son persones que responen principalment al raig de la personalitat. Tot hi això, el raig del seu cos astral encara predominarà mentre la seva vida de desitjos el tingui atrapat.  
Si és una persona avançada espiritualment, un aspirant o un deixeble, el raig de l'Ànima començarà a manifestar-se a través de la seva personalitat.
El cos eteri és el cos d'energies, conté set chacras principals per on circulen les energies que formen a l'ésser humà, interna i externament. Son receptors, assimiladors i distribuïdors de totes les energies entrants transmetent-les al cos físic dens.
Segurament que aquells que desconeixen el tema es preguntaran, quina és la naturalesa del cos eteri ?  Quina és la seva funció?

El cos eteri està compost d'energies, format per una xarxa entrellaçada de filaments elèctrics eteris que anomenem (nadis) i son electricitat pura. Aquestes energies compenetren i s'expandeixen en forma d'aura en cadascuna de les cèl·lules, molècules i àtoms dels nostres cossos que  el clarivident veu al voltant del cos que observa en forma de radiació de diferent  intensitat i tonalitats segons els estats de consciència  de la persona.  

Aquests nadis, son un rèplica exacte en matèria subtil del sistema nerviós.
Per això quant ens trobem en un canvi de era, de mil·lenni i de segle com l'actual en que les energies còsmiques estan entrant amb una força extraordinària, no és gens fàcil adaptar-se als nous tipus de raig sense que el sistema nerviós pateixi les
conseqüències de la seva potent influència transmutadora. Bé a ser com haver d'adaptar un aparell elèctric de vaig voltatge a un de gran potència. Si no es pot adaptar l'aparell s'espatlla o es crema, i es destrueix literalment.
Allà on es creuen i entrecreuen  dins del cos eteri moltes d'aquestes energies o filaments, es forma un nucli de gran potencia, "una central elèctrica" que anomenem (chacra).
Sabem que el Sol o (Logos) rep les set energies de raig  provinents de les set estrelles de la Ossa Major, les impregna de la Seva qualitat d'Amor intel·ligent i les transmet a tot el Sistema a través del cos eteri solar, tenint com receptors principals o (chacras) als set planetes sagrats, cadascun dels quals respon d'una manera més accentuada a un raig particular que li confereix una qualitat pròpia.
En el cos humà succeeix quelcom semblant, (salvant la gran distància entre una insignificant vida humana i la d'un Logos solar) 
Tenim cinc chacras dins del cos eteri situats  a l'esquena  al llarg de la columna vertebral i dos al cap, responent o no als nostres estats de consciència segons l'etapa evolutiva assolida. Son de primordial importància per la vida, ja que cadascun de ells és la contrapart subtil- etèria d'un orgue vital, condicionant amb el seu funcionament la vida física, psíquica i mental de l'ésser humà. 

Però de la mateixa manera com en el sistema solar existeix el Sol que transmet les set energies de raig als set planetes, en el cos eteri humà hi ha un chacra que realitza la mateixa funció que el Sol. Aquest chacra és l'Esplènic, situat damunt de la melsa. Vist pel clarivident és radiant com el Sol quant la persona gaudeix de bona salut. 

Al entrar les energies en el cos eteri, son atretes per aquest centre i distribuïdes directament per mitjà dels nadis als chacras principals. Cada chacra està impregnat d'un dels diferents estats de consciència de la persona. Quant les energies hi penetren, absorbeixen aquesta qualitat  transmeten-la a les glàndules endocrines  i aquestes  a la vegada,  aboca'n a la corrent sanguínea les hormones impregnades de l'estat de consciència de l'ésser humà,  distribuint-los per tot el cos i produint bona o mala salut en els orgues físics vitals que estan dins del radi d'influència del chacra en qüestió.  L'efecte de les energies entrants pot ser molt diferent d'una persona a una altre, tot depèn de com les canalitzin.

Aquest coneixement ens pot orientar sobre l'estat de salut de les persones perquè segons quina sigui la part del cos que està malalta   sabrem quin chacra està funcionant malament i si la causa prové del cos eteri, de l'astral o el mental.

En general les malalties no tenen la seva causa en el cos físic perquè aquest no és un principi, només és la víctima de la nostre forma de ser equivocada. Deixant al marge els accidents físics, que tenen la seva causa en altres qüestions.
Des de que les energies del setè raig estan entrant en el nostre planeta provinents d'una estrella de la constel·lació d'Aquari, estan estimulant d'una forma molt accentuada el regne mineral, el centre Sacre planetari i humà, regits per aquest raig.
L'efervescència sexual i la violència son degudes a que les persones més instintives encara no en elevat la consciència a la seva octava superior que és el centre Laringi. Totes les malalties d'origen sexual, tenen la seva causa en la mala canalització de les energies del centre Sacre.
La humanitat estem malalts perquè no escoltem la veu de l'ànima que ens senyala la forma correcte de viure. Els problemes de comportament extrems en el caràcter i la violència, es poden considerar malalties. Aquestes malalties es poden tractar orientant a la persona perquè canalitzi de forma equilibrada les energies del Sacre al centre superior, el Laringi.
La connexió que hi ha entre aquests dos centres la podem observar perfectament en els nois adolescents  quant  el seu cos físic es comença a desenvolupar sexualment i els canvia la veu.
El centre Sacre regit pel setè raig és un centre de procreació, així com el centre Laringi és un centre creador, regit per el tercer raig d'Intel·ligència Activa i Creativitat. 
Entre aquestes persones que necessiten ajut hi haurà qui respondran millor a l'estudi i al  elevar les energies al centre superior els l'ajudarà a desenvolupar la ment, en canvi n'hi haurà d'altres que no tindrà la ment prou capacitada per l'estudi, però en canvi  la  tindran  per dedicar-se a la artesania o a qualsevol treball creatiu. L'efecte serà positiu en els dos cassos i els ajudarà a desbloquejar el  centre Sacre que actualment està congestionat per l'excés d'energia acumulada.

Tres centres inferiors; el sacre i el plexe solar generalment estan actius i desperts en la majoria de la humanitat, el bàsic té una altre funció que consisteix en mantenir el foc de kundalini passiu, fins que l'iniciat connecta amb la seva mònada espiritual, és llavors quant  desperta  totalment i  la seva energia ígnia ascendeix fins el centre coronari. 

El  centre cardíac és el chacra que fa d'intermediari, el que uneix la consciència centrada en la vida personal amb els centres superiors; el laringi, el frontal i el coronari que un cop desperts permeten alliberar a l'ànima humana.  El centre cardíac és activat en cada iniciació, des de la primera  que  rep l'aspirant espiritual, fins l'iniciat que rep la tercera iniciació Jeràrquica. Els tres centres superiors; el laringi, el frontal i el coronari només  entren en activitat o (desperten) quant l'ésser humà connecta amb la seva ànima a partir de la segona iniciació.
La posició dels chacras en el cos eteri i la seva activitat o inactivitat, determinen la involució en la matèria o l'evolució en el camí de retorn a l'Esperit, tenint com intermediari el centre cardíac.  
L'altre centre més activat actualment a més del Sacre és el Plexe solar. Representa la ambició i el desig desmesurat de posseir. La gran massa humana està fortament centrada en el seu aspecte personal i egoista  que es manifesta a través del  centre Plexe solar.
Totes les persones que demostren la bona voluntat d'alguna forma, com en el cas del voluntariat que demostra l'altruisme, estan demostrant que en elevat o estan en procés de fer-ho, les energies del Plexe solar al centre Cardíac, la seva octava superior .
Quant encara no se'n elevat les energies als centres superiors, el primer grup manifesta una consciència física, el segon la consciència es astral. Però quant les energies son distribuïdes i flueixen lliurement dels centres inferiors als superiors, l'instint sexual es converteix en intel·lecte i creativitat, i el desig i la emotivitat astral en aspiració espiritual.

Marta Parramon

16 comentarios:

 1. Un tema apassionant com tots els que ens planteges.

  El tema dels raigs és molt complex. Saber a quin pertany la nostra ànima, sembla ser que només s'aconsegueix quan s'arriba a la 3a Iniciació. El raig de la personalitat costa molt també d'encertar i els dels cossos de l'ésser humà (físic, astral, mental) també.

  Lo ideal seria saber tot sobre els rajos i poder actuar en conseqüència, però imagino que d'això es tracta quan se'ns diu que ens hem de conèixer. Hem de saber que som (el raig de l'ànima) i de quines eines disposem per manifestar-se (els diferents rajos dels cossos de la personalitat).

  Els rajos, un tema en el que tot just estic començant però esdevé apassionant.

  Moltes gràcies Marta per permetre'ns saber una mica més.

  Una forta abraçada

  1. Si que és un tema complex el tema dels rajos Dani, però si ens interessa introduir-nos a fons ho podem aconseguir.
   El raig de l'ànima el podem endevinar intuïtivament a partir de la segona iniciació en que el deixeble connecta amb la seva ànima conscientment. És com en totes les coses, quant apareix en la nostre vida és quant ho podem reconèixer. En la tercera iniciació es reconeix el raig monàdic.
   Els altres rajos dels tres cossos i especialment el de la personalitat, els podem descobrir a través de l'observació i l'estudi, i també de la intuïció.

   Ajuda molt a descobrir-ho el formar grups d'estudi (quelcom semblant al que ja estem fent) perquè d'aquesta manera s'ajunten la comprensió d'uns i altres i sorgeixen respostes que poden ser importants.
   Durant tota la nostre existència com humans en aquesta quarta ronda planetària, el raig de l'ànima sempre és el mateix fins que responem a la nostre mònada i l'ànima s'allibera, però els rajos del cos físic, astral i mental, poden canviar en una mateixa vida si es produeix una expansió de consciència important i elevem les energies dels centres inferiors als superiors.
   Per exemple: un cos astral generalment respon a un sisè o un quart raig, però si en aquella vida s'ha arribat a l'etapa del deixeble acceptat, al rebre la segona iniciació i despertar el centre cardíac, aquest sisè raig menor que el regia canviarà a un segon raig major. El sisè és bàsicament emocional i regeix el plexe solar i el segon manifesta la aspiració i l'amor espirituals que regeix el centre Cardíac.
   El més corrent és que els rajos parells regeixin el cos astral,encara que també hi pot haver excepcions. El cos físic i el mental, acostumen a ser de la línia senar.
   Tots els llibres del M.Tibetà tenen com a base fonamental l'estudi dels set rajos. En el llibre sobre (Curació Esotèrica) hi ha molta informació sobre les energies que flueixen a través dels centres i els rajos que poden regir segons les tendències de cada persona.
   Però en aquest estudi "dos i dos no fan quatre"...
   El Tibetà diu que les ànimes encarnades actualment que predominen en el món son de segon raig i responen més fàcilment a la influència de la Jerarquia.
   Però amb l'entrada de la nova era, estan encarnant moltes ànimes del setè raig. Les ànimes de primer raig com va ser Blavatsky no son freqüents per el Poder que dona aquest raig al respondre a Shamballa.
   Si hem integrat els tres cossos, el raig de la personalitat serà predominant i si responem a la força de l'ànima, es farà evident en l'interès i la necessitat de servir desinteressadament, sigui en un sector o altre de la societat.
   Per arribar a saber quins rajos ens regeixen els diferents cossos, no n'hi ha prou amb estudiar les seves característiques, ens cal que ens observem atentament per dins i per fora.
   Sembla que son molts temes diferents els que presento, però en realitat tot està lligat i relacionat íntimament en el coneixement de les energies.

   Agraeixo molt el teu comentari Dani

   Una forta abraçada
  2. Gràcies Marta per donar una amplia explicació dels rajos.

   Una forta abraçada 

 2. Aún no se muy bien como definirme a través de los rayos. Estoy estudiando poco a poco los libros de astrología esotérica que me recomendaste. Un tema complejo como bien dice Dani...

  Pero lo que si siento, es que me encuentro bien en este camino y estudios Teosóficos :)

  Un fuerte abrazo querida Marta, gracias por estar.

  Marcos.
  1. No creo que nos tengamos que preocupar por si respondemos a un rayo u otro Marcos, a todo le llega su momento y lugar para ser descubierto si estamos interesados en ello. Cuando queremos forzar la mente la reacción es contraria a lo que pretendemos.
   La astrologia esotèrica estudia las siete energias de rayo y abre ante nosotros Siete Senderos, todos surgen de la Unidad, sin embargo se manifiestan como diversidad matizando a cada uno de los siete grupos de almas con características y cualidades distintas.
   Descubrir el Sendero es descubrirnos a nosotros mismos y el tipo de servicio que deberemos realizar como almas, porqué cada rayo tiene sus propias características y una misión concreta en la realización del Plan de Dios.
   También podemos descubrirlo observando nuestras inclinaciones particulares, ¿nos sentimos inclinados hacia la política, la enseñanza, la economía, el arte, la ciència, la religión o filosofia, hacia el orden y el ceremonial?
   Quizás nos identificaremos con más de una de estas tendencias de rayo, pero habrá una etapa en nuestra vida en que alguna de ellas predominará.
   Si se da el caso que existen dos de ellas que predominan, puede que descubramos en ellas al rayo de nuestra personalidad y el de nuestra alma. Depende de si el objetivo que perseguimos es puramente personal o es desinteresado.
   La personalidad debe llegar a ser el instrumento del alma para llevar a cabo su propósito. Si el rayo del alma ya rige en nuestra vida, sea cual sea el sendero que sigamos, sobresaldrá en nuestra forma de ser y de vivir matizando nuestra personalidad con su cualidad.
   Los rayos que más predominan actualmente en la humanidad son el del cuerpo astral y el de la personalidad, dirigiendo las energias al plexo solar para materializar sus deseos aunque estos sean lícitos.
   Yo creo que saber si actuamos como almas o como personalidades no es difícil de saber. La personalidad es egoista y centrada en el yo inferior. El alma es altruista y vive para el bien de los demás.
   Cada signo del zodíaco tiene sus planetas regentes y cada uno de ellos nos transmiten un rayo particular.
   Cuando entramos en la astrologia esotérica descubrimos que no es solamente el rayo personal u ortodoxo el que nos rige, sinó que existen diferentes planetas con sus influencias de rayo para cada uno de los tres estados de consciencia principales; el regente ortodoxo rige a la humanidad común y a la vida personal, el regente esoérico rige a los discípulos y manifiesta al alma y el regente jerárquico a los iniciados que responden a la influencia de la mónada.

   Este tema sobre astrologia esotérica lo hablaremos más adelante porqué puede dar mucha luz a este tema.

   Creo que lo importante es dejarse llevar por lo que sentimos que nos llama desde nuestro interior.

   Gracias Marcos por tu asiduidad e interés.

   Un fuerte abrazo 

 3. El temea dels rajos és com una Gran Orquestra sinfònica dein de l'Univers sempre i quan estgui ben afinada.
  Saber extreure quins rajos tenim crec només es pot saber a través del Silenci i Atenció Profunda en el dia a dia a mida que et vas despullant dels elements necessaris que ens ofesqueixen... de tots els egos.
  A vegades ànima i personalitat es poden confondre...
  També dins d'aqest set n'hihan d'altres set i aquests set es van multiplicant en les diferents esferes d'un mateix pla...
  Hem d'anar estudiant i alliberar l'ànima de l'empresonament en que es troba.
  En els Grans Èssers també hi ha qui o quins expresen tots els rajos en equilibri encara que sempre n'hi un que sobresurt sobre els altres.

  Gràcies Marta.


  1. Els 7 Rajos son l'Energia del que està composta tota la Creació.
   Cada energia de Raig és una poderosa entitat Angèlica que prové de nivells còsmics impregnant tot l'univers, passant i traspassant totes les formes i al mateix temps, impregnant-les amb la seves qualitats divines, produint transformacions i transmutacions constants al seu pas.
   És veritat que quant encara no ens coneixem prou bé podem confondre el raig de l'ànima amb de la personalitat, i també podem confondre el del cos astral amb el de la personalitat.
   No és gens fàcil poder-ho saber sense haver profunditzat interiorment en la pròpia consciència, però també és necessari l'estudi de les diferents constel·lacions que regeixen cada signe del zodíac i els rajos que els entren a través dels planetes regents.

   Ampliaré una mica el que he contestat al Marcos.

   Per exemple: a través de la constel·lació d'Àries entra el Primer Raig. No entra a través de cap planeta sinó, a través de la constel·lació.
   El regent ortodox d'Àries és el planeta Mart, que transmet el Sisè Raig.
   El regent esotèric que comença a regir quant s'ha establert contacte amb l'ànima és Mercuri, portador del Quart Raig.
   El regent jeràrquic que governa la vida de l'iniciat al rebre la tercera iniciació, és el planeta Urà, que li transmet el Setè Raig.

   Veiem doncs que hi ha quatre influències de Raig, el primer a través de la constel·lació, el sisè, el quart, i el setè.
   Si estudiem les característiques de cada raig i observem a la persona, hi veurem reflectida la seva influència. Ja no dic com ànima, però si que ens pot orientar en els rajos que regeixen els tres cossos i la personalitat.
   Algunes de les característiques d'aquesta persona explicades de forma molt resumida i sense tenir en compte el seu estat evolutiu poden ser aquestes:

   El Primer Raig es caracteritza pel líder, el que obra camins,la llibertat,l'individualisme.
   El Sisè raig representa la devoció, l'idealisme, el fanatisme, l'energia física.
   El Quart Raig, regeix l'harmonia a través del conflicte, la intuïció, la capacitat d'expressar la bellesa interna i externa a través de l'art.
   El Setè Raig és pràctic, ritualista en la forme de fer, cerca l'ordre i el ritme i li atrau la màgia pràctica.

   Aquest només ha estat un petit exemple de les eines que ens pot donar l'astrologia esotèrica per poder conèixer quines influències van marcar el nostre destí en el moment de néixer.
   El que no podem pensar és que totes les persones d'un mateix signe respondran de la mateixa manera, tot depèn de l'etapa evolutiva en que es troba, del seu karma i si respon o no al raig de la seva ànima.

   Una forta abraçada Olga i Carles 

 4. Gracias por la respuesta que haz aportado a Dani.


  Un fuerte abrazo y feliz domingo.

  Marcos
 5. Muchas Gracias Marta. Leyendo las respuestas que nos haz dado a Dani y a mi, me haz aclarado, simplificado ciertos temas que aún no veía muy bien.

  Seguiré estudiando estos temas cuando pueda.

  Gracias por tu ayuda.

  Marcos.
 6. Gràcie Marta.

  Sí, a través de l'astrologia ens venen donades moltes pautes que aclareixen una mica més aquestes energies... al menys pots saber part de la vida pasada i part del propòsit a fer en la vida actual.
  No tothom expresa de la mateixa manera en un mateix raig, ja que hi han molts nivells de consciència i diferentes branques en les mateixes energies. És com anar pujant una escala... 
 7. Bon dia Marta,

  En el comentari anterior m'he olvidat de dir que també hem de tenir en compte els rajos que ens entren a través de les creus: La mutable, la fixa i la cardinal. Aquesta és una molt bona manera de començar el nostre estudi...

  Gràcies.
  Petons.

  1. Tens raó Olga.
   En l'astrologia esotèrica és important conèixer les tres creus, però primer cal conèixer les influències de raig de cadascun dels quatre signes de cada braç i posteriorment, unificar-los i fer-na una síntesi.
   El tema pot ser molt interessant i en seguirem parlant més endavant, però de moment és massa complex i cal entrar-hi pausadament.
   Tenim molt per aprendre i més encara per comprendre. L'important és mantenir-nos en aquest estat constant d'investigació del món ocult que ens va revelant el nostre interior.

   Gracies Olga pel teu suggeriment.
  2. Marta 

 8. Gràcies Marta,

  Aquést matí també he estat pensant en aquesta síntesis que dius. He pensat que potser seria possible sumar els rajos de cada creu per separat i també juntament... però com exposes de mica en mica hi anirem entrant,

  Una abraçada. 
 9. Veig que estic envoltat d'astròlegs! Quina sort teniu de saber-ne sobre el tema. L'astrologia es un tema interessant. Si a més es la vessant esotèrica, encara més. Jo no he dedicat temps a aprendre, doncs he pensat que tocar masses temes a l'hora no beneficia. Soc dels que prefereixo molt de poc que poc de molt.

  Fins fa poc no he estat conscient de que els rajos tenen molta relació amb la carta natal i l'astrologia. Quant a aprendre i que poc temps tenim!

  Gràcies a totes i tots pels vostres comentaris el quals, tot i que alguns per no conèixer el tema em resulten intrigants, el poc que assimilo en serveix per situar-me una mica millor.

  Una forta abraçada a totes i tots
 10. Amb la quantitat d'anys que porto dedicada a l'esoterisme Dani, he tingut la sort de poder-me dedicar a l'estudi i aprofundir en molts dels temes exposats pel M.Tibetà. Jo també penso que voler abraçar massa temes a la vegada fa que ens dispersem i no arribem a profunditzar en res.
  Això dit per mi que estic canviant constantment en els temes que publico és una contradicció. Però ho faig així perquè penso que a través del bloc es pot difondre l'ensenyança vista des de diferents angles, podent arribar d'aquesta manera a moltes persones amb tendències de raig diferents.
  La meva intenció, de moment, és senyalar diferents maneres o camins que condueixen a un mateix objectiu perquè cadascú que hi estigui interessat pugui trobar la pròpia manera d'acostar-si.
  Cada llibre publicat del M.Tibetà com ja saps, expressa en la seva ensenyança les característiques de diferents rajos, segons el tema de que tracten.

  Els comentaris que em feu la majoria de vegades em donen la pauta del proper tema que tocaré. Només cal que ens fem preguntes els uns als altres i dialoguem sobre el que a cada moment sentim la necessitat d'ampliar i de compartir.

  Quant coneixem per l'estudi les ensenyances esotèriques del Tibetà, descobrim que un tema ens porta a l'altre. Que tot està estretament lligat i que per separat cap d'aquests llibres ens dona les respostes completes. El que no em comprès en un dels llibres ens dona la resposta en un altre.

  Gracies a tu Dani per la teva participació i constància.
  Com ja veus sou molt pocs els que esteu interessats en fer els vostres comentaris
  que jo valoro molt.

  Una forta abraçada.  1. Gràcies a tu Marta pel teu denotat interès. Molt bona l’obra que realitzes Marta. Ja saps que el que siguem pocs els que ens atrevim a deixar-te comentaris no és el més important. Com bé prou saps, és la intencionalitat que mostres el que compte. Tot i amb això, per poc que puguem sempre tindràs uns pocs comentaris però uns fidels seguidors de la teva tasca.

   Gràcies de nou.

   Una forta abraçada

Regeneración de la Sociedad Teosófica !Este interesante artículo llegó a mi hace un par de años a través de un amigo y compañero en el Camino espiritual y yo os lo presento  a vuestra consideración porqué me ha parecido de gran interés todo su contenido.

 ***
26 MAYO, 2015 JOSEMA40


Regeneración de la Sociedad Teosófica  Un plan de siete puntos .


Artículo traducido al castellano por la Revista El Teósofo  de The Theosophist.Vol. 135 – nº 10 – Julio 2014  

TIM WYATT


Orador nacional de la ST en Inglaterra y ex miembro de su Comité Ejecutivo

 Nuevas y rejuvenecedoras energías que circulan por nuestro planeta, producen potentes e irreversibles reconfiguraciones a nuestras instituciones, estructuras sociales, política, economía y a la trama de la vida de la Tierra misma. Ciertamente, estas energías están despertando nuevamente nociones de espiritualidad mantenidas cautivas durante mucho tiempo por religiones cristalizadas y la ciencia materialista.
Para muchos, la percepción externa de nuestro mundo físico contaminado, y algunos afirman superpoblado, es sombrío, hostil y violento. El pronóstico general es a menudo extremadamente pesimista. El calentamiento global tiene implicancias incalculables. Grandes porciones del mundo sólo saben de conflictos armados. Las desigualdades son enormemente grotescas, según el informe de la organización benéfica Oxfam de 2014, sólo 85 individuos sobre este planeta poseen la mitad de su riqueza.
Junto con problemas cada vez mayores, consideran que las instituciones se fragmentan. Las antiguas certezas se disuelven. Los políticos y los banqueros se ven como avariciosos y corruptos. Las religiones están en crisis. Existe una incredulidad generalizada en la corriente principal de los medios masivos de comunicación, y en las figuras de autoridad de todo tipo. 
Las estructuras económicas existentes están que arden.
Sin embargo, esto presenta una oportunidad de progreso sin precedentes. Existe un vacío a ser llenado y una gran brecha a unir. Aquí es donde nosotros tomamos parte en la Sociedad Teosófica.
Observando la situación mundial esotéricamente, existe una causa para un optimismo enorme en estos cambios de largo alcance que ahora están apilados sobre nosotros. A pesar, o tal vez incluso debido a estas convulsiones, vivimos en uno de los períodos más interesantes y de mayor cambio en la historia humana. De forma oculta sabemos que las leyes de evolución son cíclicas, que requieren purgas periódicas de todas las viejas estructuras, a menudo violentamente. Éste es el ciclo de vida natural de regeneración progresiva. Deberíamos cooperar con estos nuevos reajustes, no resistirlos.
Enfrentada por este período de cambios sin precedentes, la Sociedad Teosófica tiene una oportunidad única de continuar estando a la vanguardia de lo que es un salto crucial en la consciencia humana. Y si la organización va a continuar su importante e influyente misión, tiene que adaptarse activa y voluntariamente a estas nuevas y desafiantes realidades.
Después de un período prolongado de inactividad relativa, de influencia en declive, disminución de miembros y propósito obtuso, la Sociedad Teosófica necesita un pensamiento intrépido e innovador para crear un movimiento para la síntesis espiritual en los tiempos venideros. La Teosofía hace falta ahora más que nunca, en particular como el suelo fértil para la fraternidad global que, más que meramente un objetivo deseable, puede volverse ciertamente una herramienta de supervivencia esencial para la humanidad.
La influencia del Sexto Rayo de la Devoción disminuye a medida que el Séptimo Rayo, del Orden Ceremonial y la Magia, comienza a predominar. La larga transición de la Edad de Piscis a la de Acuario está llegando a su conclusión.
Los valores del Sexto Rayo de Piscis de jerarquía, organización y devoción ciega a la autoridad impuesta, están volviéndose paulatinamente obsoletos e irrelevantes. Las energías acuarianas del Séptimo Rayo finalmente crean estructuras planas, una necesidad más fuerte hacia la síntesis, la inclusión, y una atmósfera de mayor cooperación y menor competencia. Estas energías también proclaman una consciencia grupal naciente que reemplaza el individualismo exagerado, egoísta y basado en la avaricia, que tanto prevalece y daña hoy. Este es un salto gigante para la humanidad. La Sociedad Teosófica puede ser el catalizador de un impulso global hacia la síntesis y la curación de divisiones profundamente asentadas de tipo factual, intelectual y espiritual, que fracturan nuestro mundo. Éste fue nuestro propósito en 1875 y permanece siéndolo hoy. Pero para lograr esto, la Sociedad necesita revitalizar su estructura de valores renunciando a comportamientos anticuados tales como autoritarismo, estrechez de mente y resistencia al cambio.
Junto con esto, es necesario que haya un análisis abierto y honesto de por qué la Sociedad no ha triunfado en lograr alguno de sus objetivos.
Hace más de medio siglo estos mismos temas eran tratados en este periódico. En 1963 el Dr. W. E. Wilks, un miembro del ejecutivo de la Sección canadiense, escribió un artículo crítico y sin embargo altamente profético sobre el futuro de la Sociedad, al preguntar:
¿Por qué la Sociedad Teosófica ha perdido tanta vitalidad? La causa principal, consideramos, es que le permitimos a la Sociedad separarse de la línea original establecida para ella. De ser una sociedad de investigadores libres y temerarios que buscan la verdad con la ayuda de la Teosofía, se ha convertido en una secta de creyentes y seguidores.
Esas palabras continúan teniendo una profunda resonancia y relevancia actualmente. Para ser parte de las nuevas energías transformadoras y para restablecer la vitalidad y el significado global de la organización, presentamos un plan de regeneración de siete puntos.
Uno: La Sociedad Teosófica requiere re-energizarse de modo radical, y necesita una coherencia fresca para embarcarse en un nuevo ciclo de actividad en el que se convierta en un agente óptimo de síntesis. No olvidemos que H. P. Blavatsky forjó valientemente este modelo y ella misma fue la sintetizadora espiritual, sin excepciones, del siglo XIX. Deberíamos continuar siguiendo su valiente ejemplo.
Proponemos que debería prevalecer un nuevo espíritu de búsqueda. La Sociedad Teosófica puede ayudar en gran medida cooperando con grupos religiosos, científicos, intelectuales y espirituales, de forma abierta y de colaboración armónica. Es tiempo de que abandone su quietismo y, algunos argumentarán, su prolongado aislamiento. Debe volverse un promotor activo que enfrente al mundo exterior, con una sabiduría moderna y dinámica. Tenemos el deber de explorar esas nuevas fronteras que se presentan.
Para apoyar estas aspiraciones, la ST debería continuar desarrollando métodos de comunicación imaginativos, sofisticados y efectivos, tanto en su propio nivel como en el mundo, más ampliamente, empleando las nuevas tecnologías. Tal vez nuestro mensaje se ha diluido demasiado.
Dos: La Sociedad Teosófica puede embarcarse en una relación más comprometida con esos miembros de la comunidad científica en simpatía con nociones de realidades súper-físicas. A pesar del dominio constante de materialistas escépticos con tendencias tradicionales, existe una especie altamente influyente de investigadores científicos que exploran cómo los nuevos descubrimientos de laboratorio pueden sonar con ideas esotéricas. La Sociedad debería ser esencial en alejar a la ciencia del materialismo mecanicista y acercarla a una visión más panorámica de la realidad. HPB misma señaló que la ciencia era la mejor aliada de la Teosofía.
De modo más general, la Sociedad debería dedicarse vigorosa y proactivamente a su tercer objetivo de “investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre”.
En esta época científica, gran parte de la investigación se enfoca en la relación entre consciencia, energía y materia. Ciertamente, el esoterismo mismo es esencialmente sobre la comprensión y el control de energías.
Proponemos la formación del Grupo de Investigación de la Energía (GIE), iniciado y promovido por la Sociedad Teosófica pero que también incluya un grupo de individuos y organizaciones informadas que trabajan internacionalmente fuera de la Sociedad misma. Éstos pueden proceder de mundos académicos o comerciales, o de cualquier otro campo, por cierto. Este grupo explorará sistemáticamente el extenso rango de energías sutiles identificadas por la Teosofía y los ocultistas a través del tiempo, y ayudará a los científicos a redescubrirlas e interpretarlas. Representa una unión renovada.
Existe un imperativo para el mundo de identificar esas energías todavía sin explorar que son ilimitadas, seguras y de bajo costo. Las energías etéricas mencionadas tan ampliamente en la literatura teosófica y esotérica, potencialmente poseen la clave para solucionar muchos de los problemas más profundamente arraigados: la curación de la enfermedad, fuentes de energía y portales hacia reinos no físicos. Y esto es sólo el comienzo.
Hace un siglo, los ocultistas predecían con seguridad que estas energías estarían ampliamente disponibles a fines del Siglo XX. Por muchas razones, estas aspiraciones permanecen imprecisas.
Tres: La Sociedad Teosófica puede promover un enfoque más práctico para el estudio, e igualmente importante, para la aplicación de conocimiento oculto para fines benéficos. Frecuentemente el ocultismo ha sido una actividad principalmente teórica, esencialmente no está incorporada en las vida diaria de las personas. Es necesario que la conexión entre la sabiduría y la vida diaria se fortalezca.
Proponemos la fundación de la Escuela de Sabiduría Aplicada para explorar e identificar cómo nuestra filosofía perenne puede imbuir todos los aspectos de nuestro mundo, desde la salud, la política y la educación, hasta la economía, el comercio y la estabilidad social, con una superestructura espiritual. La Escuela también destacará cómo esta sabiduría puede mejorar el desarrollo psíquico-espiritual de individuos y grupos.
La Escuela tendrá tres centros internacionales, con un foco particular en técnicas de curación innovadoras y no invasivas, basadas en principios esotéricos. También tendrá una fuerte tendencia educativa. Cooperará con el Grupo de Investigación de la Energía.
Cuatro: A fin de llevar a cabo las iniciativas delineadas hasta ahora, la Sociedad necesita revalorizar sus estructuras organizativas, internacional, nacional y localmente, reduciendo su dependencia y adhesión a estructuras jerárquicas obsoletas. La Sociedad será más efectiva si autoriza a los miembros como iniciadores y coordinadores, junto a sus líderes.
Demasiada complejidad no es un modo de sofisticación o progreso y generalmente obstaculiza la coherencia. La Sociedad puede por lo tanto, esforzarse por una simplicidad operativa mayor siempre que sea posible. Este principio de simplicidad también debería aplicarse cuando se modernicen las comunicaciones internas y externas de la organización.
Todas las organizaciones se enfrentan a la doble realidad de la política y de los hechos, y la ST no está excluida. Pero usemos estas polaridades creativamente más que para dividir. A menos que lo hagamos, y hasta que lo hagamos, no habremos tenido éxito incluso en nuestro primer Objetivo de crear un núcleo de la fraternidad.
Cinco: Otro aspecto esencial de la importante tarea de la Sociedad Teosófica en los próximos años y décadas es romper el monopolio y dominio que las grandes religiones han tenido siempre sobre la espiritualidad. Ellos no deberían permanecer más como los custodios exclusivos de las aspiraciones y el desarrollo espiritual de la humanidad.
La evolución espiritual humana no pertenece a cristianos, hindúes, musulmanes, budistas, o cualquier otra religión o secta, aunque indicios respecto a su naturaleza y propósito están fuertemente ocultos bajo el dogma cristalizado de todos ellos.
Aunque no somos enemigos de la religión, deberíamos cuestionar fuertemente y refutar dogmas arcaicos y a menudo doctrinas destructivas que socavan más que mejoran el progreso psíquico-espiritual. La Teosofía puede continuar construyendo en su rol como sintetizador de filosofía, ciencia y religión, formando corrientes de pensamiento nuevas y creativas.
Seis: Como custodios, y a cargo de difundir la Eterna Sabiduría, la Sociedad podría jugar un rol extremadamente útil y a largo plazo, estableciendo la Biblioteca Esotérica Internacional, un recurso mundial descentralizado, basado en diferentes lugares con su material disponible físicamente y virtual en internet.
Ésta será la colección más completa de obras esotéricas, ocultas y de temas similares del mundo y funcionará en cooperación con las bibliotecas existentes de la Sociedad, y organizaciones compatibles a nivel global.
Estrechamente aliada a esta iniciativa, será la creación de una actividad de publicaciones teosóficas rejuvenecida y de mayor alcance internacional que intervenga y expanda actividades existentes usando las técnicas más modernas para producir obras digitalmente e impresas. También debería producir de modo independiente materiales en video y otros medios audio-visuales.
Siete: El nuevo liderazgo de la Sociedad Teosófica tiene una oportunidad única de regenerar para volverse una fuerza espiritual potente y unificadora, que promueva la cooperación creativa, interna y externamente.
Dado el precepto esotérico esencial de que “la energía le sigue al pensamiento”, sólo un enfoque revitalizado puede aumentar, influir, y revertir la disminución histórica en nuestros miembros. Si deseamos que nuestra organización sea parte del futuro, necesitamos encontrar urgentemente medios efectivos y relevantes de promocionar la Sabiduría Eterna a las generaciones jóvenes. Inevitablemente esto significará hacer un uso mucho mayor de Internet, tecnologías digitales, y otros desarrollos que surjan.
Nada de todo esto es inalcanzable con voluntad y cooperación. Después de todo, como teósofos, sabemos todo respecto a hacer que lo posible suceda, por lo menos en teoría.

6 comentarios:

 1. Interesante articulo, gracias por difundirlo Marta.

  EL enfoque que personalmente le doy a este importante asunto, es en primer lugar que uno mismo se ocupe de estar muy atento a su propia vida orientando su mente hacia lo que de verdad importa, trabajando lo valores en acción, para luego, si se siente con fuerzas y seguridad, ayudar a los demás sirviendo en una causa u otra. Creo en lo simple y en una acción diaria observando bien a nuestro alrededor, porque siempre hay algo que hacer para el que quiere hacer.

  También creo en la labor de difundir los mensajes como este y otros, y explicar con palabras sencillas textos de enseñanzas esotéricas profundas.

  Creo en el ánimo y en el amor en la acción y a la hora de hablar para transmitir.
  Las masas están muy perdidas… Ayer fui al cine para mirar una película que me pareció interesante de observar. Se llama Tomorowland. En ella vi un bonito mensaje que espero la gente haya captado, pero también vi gente levantarse antes de que acabe la película… Resumo la idea con este conocido cuento para niños:

  Una noche un anciano Cherokee le contó a su nieto sobre una batalla que se mantiene dentro de la gente. Dijo, “Hijo, la batalla es entre dos lobos en el interior de todos nosotros.

  Uno es el Mal Es la ira, la envidia, los celos, la presunción, el dolor, el odio, la avaricia, la arrogancia, la autocompasión, el resentimiento, la inferioridad, las mentiras, el orgullo, la lujuria, la superioridad y el ego.

  El otro es el Bien. Es el gozo, la paz, el amor, la esperanza, la serenidad, la humildad, la bondad, la benevolencia, la empatía, la generosidad, la verdad, la compasión y la fe.”

  El nieto lo pensó un momento y luego le preguntó a su abuelo: ¿Cuál lobo gana? El anciano Cherokee simplemente contestó, “El que tú alimentes.”

  Pues esa es mi idea, difundir lo bueno para que la gente alimente al lobo bueno para que entre todos, podamos crear un mundo mejor, tan difícil no es, lo que verdaderamente falta es voluntad y amor, pero guardo esperanzas en que llegaran.

  Muchas Gracias Marta por tu labor en este blog.

  Un fuerte abrazo. Marcos. 


  1. Estoy de acuerdo contigo Marcos, siempre deberíamos dejarnos llevar por los impulsos del corazón pues es de ahí donde surge la intuición  y cuando ésta es acertada  nos revela la verdad con mucha mayor certeza que la mente por si sola.

   Sin embargo en este artículo se expone algo que yo a menudo he repetido en alguna de mis entradas porqué lo he experimentado por mi misma y sé de las dificultades que muchas de las Ramas de la Teosofia están teniendo para mantener la supervivencia.
   Toda enseñanza esotérica que imparte las Antiguas Verdades debe renovar de forma constante la forma de presentarlas (fíjate que digo, la forma ) no sus principios. La humanidad estamos avanzando rápidamente, el desarrollo de la mente nos capacita para comprender el significado oculto de las cosas y no se trata únicamente del desarrollo de la mente sino que también hemos avanzado espiritualmente en estos dos mil doscientos años que ha durado la era de Piscis.
   Cuando una sociedad o un ser humano individualmente se cristaliza detiene su evolución y acaba por disolverse o destruirse a si misma.
   Entonces, el problema de la falta de interés del personal en las Ramas, es evidente que tiene su causa en la falta de adaptación de sus responsables a los tiempos que nos ha tocado vovir.

   En cualquier organización, ya sea religiosa, esotérica o de cualquier otra tendencia deberían desparecer los fanatismos, los prejuicios y la excesiva devoción propia de la era de Piscis, para dar paso a las nuevas energías de Acuario que nos impulsan hacia una mayor creatividad, libertad y responsabilidad y esto es algo que quienes impartimos la enseñanza esotérica deberíamos tener presente, renovarnos y modernizarnos sin perder de vista el objetivo superior que toda sociedad verdaderamente espiritual tiene la misión de revelar a sus miembros.

   Hay que presentar la Verdad como algo real no utópico ni como un sueño que "algún dia" quizás llegaremos a realizar.
   La sencillez, la claridad de palabra y la naturalidad deberían ser la característica de todo discípulo y aspirante espiritual que sirve a la humanidad..

   Gracias Marcos por tu preciada reflexión

   Un fuerte abrazo  

 2. Lo estático lleva a la muerte
  Saber Caminar en el Camino de la Renovación constante o periódica es signo de grandes libertades.
  La vida habita entre la permanencia y la impermanencia.

  Gracias Marta.
  Besitos  1. Así es Olga i Carles, la renovación debería ser constante, sin embargo a menudo estamos demasiado apegados a lo que poseemos y no me refiero únicamente a las personas o a los bienes materiales sinó también a los conocimientos que hemos adquirido, pues nuestra tendencia es a apegarnos a aquello que nos da seguridad y nos trae algún tipo de felicidad ya sea personal o espiritual.
   Sin embargo el mayor desafío consiste en dejar de ser quienes somos y prepararnos para la gran Renunciación de la 4ª iniciación para cuando nos llegue la hora de entrar con legítimo derecho en el 5º Reino.
   A medida que se entra en el camino del discipulado las renúncias son más significativas y hasta cierto punto más dolorosas pues, cuando el iniciado es preparado para la 4ª Iniciación la renuncia debe ser total. Su propia individualidad debe dejarla atrás, renunciar a todo conocimiento espiritual e incluso a su Maestro.
   Todo esto puede parecer muy difícil de realizar, sin embargo una vez adquirida la Iniciación cuando el Arhad ha demostrado su total desapego, se abre ante él el reino superior de las almas. Desaparece la consciencia egoica porqué ha liberado a su Ángel solar, pero ahora ha adquirido el derecho de entrar en el Reino de Dios, en Shamballa y convertirse en Maestro de Sabiduría, entonces su consciencia - que ya no es consciencia - es monádica.

   Gracies amics 

 3. Hola Marta
  Un bon escrit, que porta implícit l'ànim de canviar antics hàbits, per noves maneres d'explicar las coses adaptant-les als descobriments de la ciencia i cooperant amb ella amb el saber de cada part.Ho trobo molt bé. Peró em falta saber una cosa, d'ón surt la seguretat de tenir la raó? Tothom es creu posseidor de la veritat, cada religió, cada secta, a vegades penso que cada persona creu que la única cosa ben feta es la que fa ella. Es vàlid aquest, podem dir-ne egoisme?.

  Una forta abraçada
 4. Creo que no se trata de tener o no tener razón, aunque desgraciadamente como bien sabemos en ciertas partes del mundo todavía existe un gran fanatismo religioso y muchos dogmatismos que paralizan la evolución.

  Puede que no pertenezcamos a ninguna confesión religiosa ni sentir atracción por filosofía alguna y sin embargo en nuestras propias vidas ser dogmáticos e inamovibles, de ideas fijas y apegados a nuestras posesiones, costumbres y tradiciones. Esta actitud acaba por paralizarnos y desfazarnos de los tiempos que nos ha tocado vivir lo cual nos lleva al conflicto y a las grandes crisis.
  Cada cual cultiva sus intereses y según cuales sean sus valores los defiende a capa y espada, convencido que si para él es lo mejor, tiene que serlo para todos. Sin embargo tal como dices tu, esto indica un gran egoísmo, una consciencia auto centrada y a menudo dictatorial, tanto a nivel nacional como individual y falta de interés y respeto hacia lo que piensan o son los demás.

  Toda filosofía o religión reconocida tiene ante sí un mismo objetivo, aunque le de distintos nombres y utilice distintas prácticas. El objetivo para el filósofo consiste en hallar respuestas al porqué de la vida; cual es su orígen como ser humano y cual su destino final - teniendo por descontado la evolución del alma -. Para el religioso es la devoción hacia la divinidad y poder llegar a ser digno de estar en Su presencia. El religioso cree ciegamente en la doctrina que le impone su religión, en cambio el filósofo busca la Verdad por si mismo. Son distintas maneras o caminos que a través del tiempo las razas y civilizaciones vamos incorporando en nuestra existencia, intentando descubrir siempre aquello que denominamos "misterios" hasta que lo descubrimos
  y dejan de serlo.

  Creo que lo importante es que siempre nos hagamos preguntas e intentemos hallar las respuestas para ir descubriendo en nuestro interior aquello con lo cual nos identificamos y saber quienes somos a cada instante, pues lo que somos ahora, mañana algo se habrá transformado si no nos detenemos por el camino.

  Una forta abraçada M. Carme